استادان: مقیمی-نوروزی-حاتمی یا  استاد مورد نظر شما در هر دبیرستان 

(که باید نام استاد و دبیرستان مورد نظر را به 09211093618 پیامک یا واتساپ کنید. )