با به دست آوردن 80% نمره ی آزمون ورودی، از بورس 50% برخوردار می شوید و نیمی از شهریه را پرداخت می کنید.

با به دست آوردن 80% نمره ی آزمون ورودی، از بورس 50% برخوردار می شوید و نیمی از شهریه را پرداخت می کنید.

با به دست آوردن 80% نمره ی آزمون ورودی، از بورس 50% برخوردار می شوید و نیمی از شهریه را پرداخت می کنید.

با به دست آوردن 80% نمره ی آزمون ورودی، از بورس 50% برخوردار می شوید و نیمی از شهریه را پرداخت می کنید.

با به دست آوردن 80% نمره ی آزمون ورودی، از بورس 50% برخوردار می شوید و نیمی از شهریه را پرداخت می کنید.

با به دست آوردن 80% نمره ی آزمون ورودی، از بورس 50% برخوردار می شوید و نیمی از شهریه را پرداخت می کنید.