20جلسه ( زیر نظر تیم المپیاد خِرد وَرز با تدریس و پشتیبانی استادان ورزیده و برندگان مدال  )

کلاس آنلاین -جزوه و کتاب - آزمون

 چنانچه میانگین نمره های کارنامه شما در سال دهم به 18 می رسد برای گرفتن بورس ۵۰% شرکت در کلاس ها و پرداخت ۵۰% شهریه اینجا را کلیک کنید در غیر این صورت بر روی نام المپیاد کامپیوتر در بالا کلیک کنید و شهریه کامل را پرداخت کنید.

20جلسه ( زیر نظر تیم المپیاد خِرد وَرز با تدریس و پشتیبانی استادان ورزیده و برندگان مدال  )

کلاس آنلاین -جزوه و کتاب - آزمون

 چنانچه میانگین نمره های کارنامه شما در سال دهم به 18 می رسد برای گرفتن بورس ۵۰% شرکت در کلاس ها و پرداخت ۵۰% شهریه اینجا را کلیک کنید در غیر این صورت بر روی نام المپیاد نجوم در بالا کلیک کنید و شهریه کامل را پرداخت کنید.

20جلسه ( زیر نظر تیم المپیاد خِرد وَرز با تدریس و پشتیبانی استادان ورزیده و برندگان مدال  )

کلاس آنلاین -جزوه و کتاب - آزمون

 چنانچه میانگین نمره های کارنامه شما در سال دهم به 18 می رسد برای گرفتن بورس ۵۰% شرکت در کلاس ها و پرداخت ۵۰% شهریه اینجا را کلیک کنید در غیر این صورت بر روی نام المپیاد زیست شناسی در بالا کلیک کنید و شهریه کامل را پرداخت کنید.


20جلسه ( زیر نظر تیم المپیاد خِرد وَرز با تدریس و پشتیبانی استادان ورزیده و برندگان مدال  )

کلاس آنلاین -جزوه و کتاب - آزمون

 چنانچه میانگین نمره های کارنامه شما در سال دهم به 18 می رسد برای گرفتن بورس ۵۰% شرکت در کلاس ها و پرداخت ۵۰% شهریه اینجا را کلیک کنید در غیر این صورت بر روی نام المپیاد شیمی در بالا کلیک کنید و شهریه کامل را پرداخت کنید.


20جلسه ( زیر نظر تیم المپیاد خِرد وَرز با تدریس و پشتیبانی استادان ورزیده و برندگان مدال  )

کلاس آنلاین -جزوه و کتاب - آزمون

 چنانچه میانگین نمره های کارنامه شما در سال دهم به 18 می رسد برای گرفتن بورس ۵۰% شرکت در کلاس ها و پرداخت ۵۰% شهریه اینجا را کلیک کنید در غیر این صورت بر روی نام المپیاد ریاضی در بالا کلیک کنید و شهریه کامل را پرداخت کنید.

20جلسه ( زیر نظر تیم المپیاد خِرد وَرز با تدریس و پشتیبانی استادان ورزیده و برندگان مدال  )

کلاس آنلاین -جزوه و کتاب - آزمون

 چنانچه میانگین نمره های کارنامه شما در سال دهم به 18 می رسد برای گرفتن بورس ۵۰% شرکت در کلاس ها و پرداخت ۵۰% شهریه اینجا را کلیک کنید در غیر این صورت بر روی نام المپیاد فیزیک در بالا کلیک کنید و شهریه کامل را پرداخت کنید.