ترمیک: (سه ترم 10 جلسه ای)

در برگیرنده :

کلاس (آنلاین یا حضوری)- جزوه- آزمون

(شهریه پرداختی مربوط به یک ترم است)  این دوره در برگیرنده  : جزوه - کلاس ( آنلاین یا حضوری)- آزمون


  این دوره در برگیرنده  : جزوه - کلاس ( آنلاین یا حضوری)- آزمون


  این دوره در برگیرنده  : جزوه - کلاس ( آنلاین یا حضوری)- آزمون