گنجایش : 3 دانش آموز

50% مانده شهریه، پس از جلسه پنجم واریز شود.

10 جلسه

 این دوره در برگیرنده  : جزوه - کلاس آنلاین- آزمون

10 جلسه

 این دوره در برگیرنده  : جزوه - کلاس آنلاین- آزمون

50% مانده شهریه، پس از جلسه پنجم واریز شود.

10 جلسه

 این دوره در برگیرنده  : جزوه - کلاس آنلاین- آزمون